Historik

VSK bildades den 29 april 1923 på initiativ av framförallt Rudolf Hammarström och Erik Zetterberg. Den är idag ansedd som Sveriges näst äldsta sportfiskeklubb. Klubbens förste ordförande var Rudolf Hammarström (ordf. 1923 – 1925).
Han var också en av initiativtagarna till bildande av ett sportfiskeförbund i Sverige.

Rudolf Hammarström

En viktig del i klubbens verksamhet är att ge sina medlemmar möjlighet till flugfiske. Tidigt i klubbens historia blev Juktån ett fiskevatten som klubben värnade om och ofta besökte.

Våren 1924 förvärvade klubben ett arrende av Länsstyrelsen i Juktån mellan sjöarna Överstjuktan och Fjosokken. Det blev tidigt tal om en fiskestuga i Juktån vilket år 1932 resulterade i att en enklare kåta uppfördes på sydsidan av ån mittemot Rastesel. Klubbstugan uppfördes 1938 och byggdes ut till nuvarande storlek 1962. Juktån var länge ett relativt svårtillgängligt vattendrag. Först 1972 blev det möjligt att köra bil till stugan.

Klubben har sedan starten 1923 bedrivit fiskevård och fiskeundersökningar samt fisketillsyn. För fisket i Juktån har klubben årlig fiskestatistik sedan 1938, vilket är en av de längsta obrutna tidsserierna med fiskestatistik i Sverige.